3- VBA, VBA-да программалау, Excel, программирование, математика, программалау

Программалаушылар фолклорынан...

"Переводы как женщины: если верны, то некрасивы, а если красивы, то неверны."

Қазақшалағанда:
"Аудармалар (тәржімелер) қыздар сияқты: сенімді болса әдемі емес, әдемі шықса - сенімсіз."

(Моисей Сафир) ..

Бесікке бөлеп бөбегін,
Шөките қойып шүмегін,
Бауырсақ шайнап жегізген;
Жая десем жал беріп,
Шекер десем бал беріп,
Аялап мама емізген
Аяулы анам аман бол!
Ұлықсат қыл, оқимын.
Оқығанда кім болам?
Жанарыңа нұр болам.
Ашамайлап тай байлап.
Тай терлетсем бай-байлап,
Азырақ ағат іс қылсам,
Әуліккен әкем айғайлап;
Қозыда ұйықтап қалғанда,
Ат баурына алғанда:
Айырған анам қой-қойлап.
Алапқа мені айдаушы ең,
Ұзақ күн өзің дойбы ойнап,
Жүре алман, әке, той-тойлап,
Әзірге, әке-ау, аман бол,
«Жол болсын» айт, оқимын.
Оқығанда кім болам?
Заманыма ұл болам.
Желегімен желпіген,
Жеңешетай-ау, жылама,
Тұлымшағы селтиген -
Қарындасым Нұрбала,
Балада сендей бола ма,
Сағынба, сәулем, келемін.
Айналып сені сүйемін,
Аман бол деші ағаңа...
Жеңешең, қарғам, қарайды,
Шашыңды шашпай тарайды.
Оқимын, кетем қалаға.
Оқығанда кім болам?
Дейсіңдер ме күн болам?
Мен сендерге тіл болам.
Қарта бұйрат, қос қолат,
Құмсағызды құмым-ай.
Тауым, сүттей суың-ай,
Сылдарлай тұр әзірше,
Ойланармын әлімше,
Заңы заңғар заманым,
Беті-қол саған жуғызбас;
Қояны қойдай ақ өзек,
Көгалы көлдей көк өзек -
Көбелек сенде қуғызбас;
Қой-серкеш, қолхат оқытып,
Қоралы қойды қоқитып,
Желілеп жылқы жиғызбас;
Есім кірді, есейдім,
Ендей алман еліме,
Бекер жүрмен белімде.
Батпағында ойнап күміс көл,
Балшығым түйе құйғызбас;
Қол-аяғым босанып,
Дәуірледі дәуірім,
Білімді қуа бет алмай,
Басыла алмас әуірім.
Алып ұшад көңілім,
Өзгеленді өмірім,
Жұлып ұшад жүрегім,
Телегейленді тілегім,
Тұнығында ойнатып,
Түбегім шыбық қиғызбас,
Аман бол, мекен, аттандым,
Аттанғанға шаттандьм.
Қабағыма қарамай,
Қалайша қала сыйғызбас.
Кұтгы қоныс қош-есен!
Ұмтылдым ерте, оқимын.
Оқығанда кім болам?
Күркіреп жауар күн болам.
Қараша аулым шошайған,
Көшесін қашан сол сайдан?
Жоқшылық пен жалқаулық
Кешірер ме екен сол сайтан?
Бекемге байлап белімді,
Айналам оңға осы айдан.
Тарыққан әлем табына
Қолымды қоса шошайтам.
Осы бетпен, ниетпен,
Ауылға әзір қош айтам.
Аман бол ауыл, оқимын.
Оқығанда кім болам?
Ауылыма ай, күн болам.
1925


Ілияс Жансүгіровтың оқуға арнаған бір өлені.

Қазақ тіліне Макрос.

Деректердің типтері мен операциялары

VBA операцияларының қысқаша мінездемелері мен операторладың синтаксистерін төменде көрсетеміз.

Арифметикалық операциялар
Арифметикалық операцияларға сандық мәндер ұшырайды, нәтиже болып қайтадан сандық мәндер орын алады. Басқа типті мәндер арифметикалық операцияларға көнбейді- қате орын алады. Операндтар ретінде мәндермен қатар, айнымалылар, тұрақтылар және өрнектердің жүруі мүмкін. Арифметикалық операторлар келесі: + - / * \ ^ Mod.
Бірорынды операция болып дәрежелеу амалы саналады. Шын мағнасында бұл операция емес, бірақ BASIC тарапынан мұнымен қатар кейбір күрделі амалдар операция деп есептеледі, Санның таңбасын өзгертетін амал да (теріс санды оң қылу, оң санды теріске келтіру) бірорындық деп саналады. Операциялар арасында приоритет (басымдық ) болады. Бірорындық операцияларын басымдығы ең жоғары, олардан соң екіорынды мынау операциялар - *,/, \, Mod, соңында +, - операциялары.
Операциялардың орындалу кезегін анық көрсету үшін, кодта дөңгелек жақшаларды пайдалану керек.

Логикалық операциялар
Логикалық операцияларға тек логикалық мәндер көнеді. Ондай мәндер кейде бул мәндері деп аталады (ағылшын ғалымы Джордж Буль атынан). VBA логикалық операцияларды сандарменде өткізе алады, бірақ бұл шын мағнасында биттік амалдар. Логикалық операторларының тізімі келесі: Not-логикалық терістеу, And- логикалық "ЖӘНЕ", Or-логикалық "НЕМЕСЕ", Xor- шығарушы (қарсыластық) "НЕМЕСЕ", Imp- Импликация, Eqv-эквиваленттік. Логикалық мәндер: True мен False.
  • Not-Бірорынды операция-терістеу. Мәнді қарама-қарсы өзгертеді. Шынды жалған, жалғанды шын қылады.
  • And-Бұл екіорынды операцияның нәтижесінде шындық шығады, егер екі операндтың мәндері бірдей шын болса.
  • Or- Екіорынды операция. Нәтижесінің шын болуына екі операндтың біреуінің шын болғаны жеткілікті.
  • Xor- Екіорынды операция. Екі операндтың мәндері бірдей болса нәтижесі жалған болады, ал екітүрлі болса нәтижесін шын деп қайырады.
  • Imp- Екіорынды операция. Бұнда нәтиже операндтардың кезегімен байланысты. Егер бірінші операндтың мәні True болса, нәтижеге екінші операндтыі мәні шығады. Егер бірінші операндтың мәні False болса - нәтиже тең болады True мәніне.
  • Eqv- Екіорынды операция. Екі операндтың мәндері бірдей болса нәтижесі шын болады, ал екітүрлі болса нәтижесін жалған деп қайырады. Яғни Xor-ға қарсы мән тудырады.

Салыстыру операциялары
Бұл операциялар түрлі типті деректерді салыстыруға арналған. Айнымалылар, тұрақтылар, өрнектер операндтары бола алады.
<, >, =, Is, Like деген операторлар бар. Алдыңғылары ісітері түсінікті. Is объектілерге қатынасты жұмыс жасайды - объекттердің сәйкестігін, немесе типке кіретінін тексереді. Like сандарды немесе жолдарды мәндері емес, байттық салыстыру арқылы тексереді.

Біріктіру операциялар
Біріктіру операцияларына тек жолдар көнеді. Операторлары: & немесе +. Екеуінің мағнасы бір - жолдарды біріне бірін жалғастыру, жапсыру, ілу.

VBA-ның басқарушы структуралары

Индукция имеет результатом приспособление нашего ума к фактам...
Приспособление ума может в большей степени совпадать с приспособлением языка...
Прогресс науки отмечается прогрессом терминологии.

Д.Пойя
Интернеті жоқ ауылдардың мұғалімдеріне мына тестер қолайлы келеді